Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hifihuone Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.05.2018. Viimeisin muutos 26.9.2023

1.Rekisterinpitäjä

Hifihuone Oy
Ratinankaari, Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere
03-2130750
www.hifihuone.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Niemi ari@hifihuone.fi 03-2130750

3. Rekisterin nimi

-Hifihuone Oy:n asiakasrekisteri, -työntekijärekisteri, –
sähköpostimarkkinoinnin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön vapaaehtoinen suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu kuten asiakassuhde ja työsuhde
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi, tuotepäivitykset ym
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen
median palveluissa, tiedot ostetuista tuotteista ja laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai niin kauan kun henkilö haluaa poistettavan omat tietonsa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-sivuston yhteydenottolomakkeelle
lähetetyistä viesteistä, verkkokauppaostoksen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, suullisesti
kuitin/takuutodistuksen yhteydessä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu asiakkaan kanssa, esim.ostetun tuotteen toimitus suoraan tavarantoimittajalta
(maahantuoja, tukkuliike).
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa rahoitusyhtiölle, kuljetusyrityksille ja maahantuojille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle myymälän aukioloaikoina. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle myymälän aukioloaikoina. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.